Vodić za legalizaciju

Napisao Mjesni odbor  21, Velj, 2013   Poslano u Obavjesti

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

1

Sadržaj:

ŠTO SE SMATRA BESPRAVNOM GRAĐEVINOM ………………………………………………………………………….. 2

ŠTO SE DOBIVA LEGALIZACIJOM ………………………………………………………………………………………………. 2

KOJE GRAĐEVINE SE MOGU LEGALIZIRATI …………………………………………………………………………………. 2

KOJE GRAĐEVINE SE NE MOGU LEGALIZIRATI ……………………………………………………………………………. 3

POSTUPAK LEGALIZACIJE …………………………………………………………………………………………………………. 4

4 SKUPINE ZGRADA: ……………………………………………………………………………………………………………. 4

ŠTO JE GEODETSKI SNIMAK ………………………………………………………………………………………………….. 6

ŠTO JE KOPIJA KATASTARSKOG PLANA ………………………………………………………………………………….. 6

CIJENA KOŠTANJA KOPIJA KATASTARSKIH PLANOVA ……………………………………………………………….. 7

ŠTO JE ARHITEKTONSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA ……………………………………………………… 7

ŠTO JE SNIMAK IZVEDENOG STANJA ……………………………………………………………………………………… 8

TKO IZRAĐUJE DOKUMENTACIJU ………………………………………………………………………………………….. 9

KOLIKO KOŠTA IZRADA DOKUMENTACIJE …………………………………………………………………………….. 10

KOME SE PREDAJE ZAHTJEV ……………………………………………………………………………………………….. 11

UPRAVNA PRISTOJBA ………………………………………………………………………………………………………… 12

DO KADA SE MOŽE PREDATI ZAHTJEV ………………………………………………………………………………….. 12

KAKO DALJE TEČE POSTUPAK LEGALIZACIJE …………………………………………………………………………. 12

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ……………………………. 13

ŠTO JE NAKNADA ………………………………………………………………………………………………………………. 13

KAKO SE IZRAČUNAVA ……………………………………………………………………………………………………….. 13

NAČIN PLAĆANJA ………………………………………………………………………………………………………………. 14

NA KOJI SE RAČUN PLAĆA NAKNADA …………………………………………………………………………………… 14

KOME IDU SREDSTVA NAKNADE …………………………………………………………………………………………. 14

ŽALBA NA UTVRĐENI IZNOS NAKNADE ………………………………………………………………………………… 15

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU ………………………………………………………………………………………… 15

ŽALBA NA RJEŠENJE …………………………………………………………………………………………………………… 15

NE RJEŠAVANJE PREDMETA U ROKU ……………………………………………………………………………………. 16

VODNI I KOMUNALNI DOPRINOS ……………………………………………………………………………………………. 16

ŠTO JE VODNI DOPRINOS I KOME SE PLAĆA …………………………………………………………………………. 16

KAKO SE OBRAČUNAVA ……………………………………………………………………………………………………… 16

ŠTO JE KOMUNALNI DOPRINOS I KOME SE PLAĆA ………………………………………………………………… 17

ADRESE ŽUPANIJA, VELIKIH GRADOVA I GRADOVA SJEDIŠTA ŽUPANIJA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE

IZDAVANJA LOKACIJSKIH DOZVOLA, RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA, POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA I

RJEŠENJA ZA GRAĐENJE ………………………………………………………………………………………………………… 21

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

2

ŠTO SE SMATRA BESPRAVNOM

GRAĐEVINOM

rađevina se smatra legalnom bez obzira ima li akt za gradnju ili nema ako je sagrađena

do 15. veljače 1968. Sve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili rekonstruirano

nakon tog datuma da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da

se to odobrenje naziva građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola,

potvrda na glavni projekt ili nekako drugačije. Osim što postoji odobrenje za gradnju, građevina

treba biti izgrađena u skladu s odobrenjem, u smislu obujma građevine, otvora na njoj, namjene

itd.

Građevina nelegalna u cijelosti ili djelom koja ispunjava uvjete za legalizaciju može se legalizirati

temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

ŠTO SE DOBIVA LEGALIZACIJOM

Samo legalne građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom

vodom i odvodnju otpadnih voda, elektroenergetsku mrežu itd. Obavljanje gospodarskih

djelatnosti bilo u ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguće je samo u legalnim građevinama.

Dokaz legalnosti gradnje građevine jedan je od nužnih uvjeta za prijavu za sredstva iz Europskih

fondova. Etažiranje radi prodaje, podjele imovine, iznajmljivanja, poklanjanja itd. može se

provesti samo za legalne građevine. To su samo neki od razloga koji dokazuju da legalna

građevina više vrijedi.

KOJE GRAĐEVINE SE MOGU

LEGALIZIRATI

Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj

ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja

Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. Građevina mora biti izgrađena najmanje u grubim

konstruktivnim građevinskim radovima najmanje jedne etaže ‐ temelji sa zidovima, odnosno

G

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

3

stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom sa ili bez krova. Nije moguće

legalizirati samo temelje iako su vidljivi na snimci.

Ako građevina nije vidljiva na ortofoto karti od 21. lipnja 2011. a sagrađena je do tog datuma kao

dokaz vremena gradnje može se koristiti i bilo koja druga karta Državne geodetske uprave.

Dokaz o vremenu gradnje može biti i uvjerenje Katastra odnosno Državne geodetske uprave da je

građevina do tog datuma evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj

podlozi.

Na zgradi se može protivno prostornom planu ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja

potkrovlje, osim ako odlukom općine odnosno grada nije određen veći broj etaža. Ozakoniti se

može ukupno najviše četiri bespravno sagrađene etaže ako odlukom grada odnosno općine nije

drugačije odlučeno.

KOJE GRAĐEVINE SE NE MOGU

LEGALIZIRATI

Ne mogu se legalizirati građevine koje se nalaze:

izvan građevinskog područja ili izvan tradicijske naseobine u nacionalnom parku, parku

prirode, regionalnom parku, park‐šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu,

spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture,

unutar koridora prometnih, energetskih i vodnih građevina osim ako javnopravno tijelo

nadležno za upravljanje tom građevinom ne izda potvrdu da je građevina izgrađena u

skladu s posebnim uvjetima,

unutar koridora komunikacijskih građevina osim ako javnopravno tijelo nadležno za

upravljanje tom građevinom ne izda potvrdu da je građevina izgrađena u skladu s

posebnim uvjetima,

na površini na kojoj je planirana javna i društvena namjena unutar građevinskih područja

naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno,

srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija,

unutar građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za

gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja,

na području posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema

posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev

unutar eksploatacijskog polja mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na

eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda,

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

4

unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili

kulturno‐povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

osim ako javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine ne izda potvrdu

da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima,

na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO‐a,

na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru. Zgrade na

vodnom dobro mogu se legalizirati uz posebnu suglasnost Hrvatskih voda.

Ne može se legalizirati ni zgrada izgrađena na međi sa drugom građevnom česticom planiranom

za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor ‐ prozor, vrata, otvor za

prozračivanje, balkon, lođu i sl. ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu. Uvjet za legalizaciju

je da se otvor odnosno istak ukloni.

Nije moguća legalizacija kamp‐kućica, kontejnera i slično kao ni građevina građenih od materijala

kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja.

POSTUPAK LEGALIZACIJE

ostupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom

stanju. Zahtjev se predaje u upravni odjel nadležan za izdavanje akata za gradnju na

području na kojem se građevina nalazi. Zahtjevu je potrebno priložiti određenu

dokumentaciju. Vrsta dokumentacije ovisi o kategoriji u koju građevina pripada. Sve su građevine

razvrstane u 4 kategorije prema složenosti i veličini i to cijele građevine a ne samo njenog

nelegalnog dijela. Npr. obiteljska kuća površine 100 m2 s nelegalnom dogradnjom od 50 m2

ubraja se u skupinu do 400 m2 jer se zbraja i legalni i nelegalni dio zgrade.

Prva stanica u prikupljanju dokumentacije treba biti Katastar. Ako je građevina ucrtana u

katastarski plan onakva kakva je izgrađena nije potrebno tražiti geodetsku snimku. Katastarski

plan odnosno geodetska snimka podloga su za izradu ostale dokumentacije.

4 SKUPINE ZGRADA:

ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina površinom veća od 400 m², građevine namijenjene

isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površinom veće od 1000 m² te sve zgrade javne namjene

bez obzira na površinu

P

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

5

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 400 m² i građevina

namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 1000 m²

JEDNOSTAVNA ZGRADA – svaka građevina koja površinom nije veća od 100 m² i građevina

namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 400 m²

POMOĆNA ZGRADA – građevina u funkciji osnovne zgrade, garaža, sušara, vrtna kućica, zimska

kuhinja itd., koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m²

Za ZAHTJEVNU ZGRADU zahtjevu se prilaže:

tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer

geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova – ako je zgrada

evidentirana u katastarskom planu u gabaritima u kojima je sagrađen umjesto geodetske

snimke prilažu se 3 kopije katastarskog plana,

tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt,

izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke

otpornosti i stabilnosti.

Za MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU zahtjevu se prilaže:

tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer

geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova ‐ odnosno 3 kopije

katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom

planu,

tri primjerka snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni

inženjer građevinarstva

Za JEDNOSTAVNU ZGRADU ‐ zahtjevu se prilaže:

tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer

geodezije ili pravna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova ‐ odnosno 3 kopije

katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom

planu,

iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i

visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade koji je izradio ovlašteni arhitekt

ili ovlašteni inženjer građevinarstva,

najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade

iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio

ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

Za POMOĆNU ZGRADU ‐ zahtjevu se prilaže:

tri primjerka kopije katastarskog plana,

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

6

akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada

zakonito izgrađena.

ŠTO JE GEODETSKI SNIMAK

Geodetski snimak prikazuje stvarno stanje na terenu a izrađuje se na temelju geodetske izmjere.

Sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Geodetski snimak ovjerava ovlašteni inženjer geodezije

svojim pečatom i potpisom.

Geodetska snimka izvedenog stanja sadrži:

1. Naslovnu stranicu

2. Presliku suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova

3. Tehničko izvješće

4. Geodetski snimak

5. Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011

Geodetski se snimak izrađuje u mjerilu 1:1000 po potrebi i 1:15000 i prikazuje nezakonito

izgrađenu zgradu i druge građevine koje neposredno služe za uporabu nezakonito izgrađene

zgrade ili za odvijanje tehnološkog procesa u zgradi te se kao takve smatraju njezinim sastavnim

dijelom i ozakonjuju se zajedno sa zgradom npr. silos, vodosprema, septička jama, bazen,

potporni zid itd.

ŠTO JE KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica

prikazana na katastarskom planu. Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za

katastar i njihovim ispostavama. Adrese područnih ureda za katastar objavljene su na službenoj

web stranici Državne geodetske uprave: http://www.dgu.hr/default.aspx?id=82

Na katastarskim planovima su prikazane katastarske čestice tako da se vide njihove granice,

zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica.

Izvadak iz katastarskog plana izdaje se u analognom i digitalnom obliku.

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

7

CIJENA KOŠTANJA KOPIJA KATASTARSKIH PLANOVA

Naziv proizvoda Oblik Jedinica mjere Naknada

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 5,00 kn)

analogni A4 30,00 kn

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 10,00 kn)

analogni A3 60,00 kn

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 40,00 kn)

analogni A2 150,00 kn

Izvod iz katastarskog plana

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 80,00 kn

analogni list 300,00 kn

ŠTO JE ARHITEKTONSKI SNIMAK IZVEDENOG

STANJA

Arhitektonska snimka izvedenog stanja prilaže se uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom

stanju za građevine površinom veće od 400m2 i poljoprivredne građevine veće od 1000 m2. On

treba sadržavati sljedeće podatke:

Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu:

ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, te osobni

identifikacijski broj,

tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta te njegov pečat,

Opće podatke o lokaciji zgrade:

ulica i kućni broj (ako je određen),

broj katastarske čestice i ime katastarske općine,

Arhitektonski opis zgrade (arhitektonska struktura i opis dijelova zgrade),

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

8

Opis instalacija (opskrba vodom, odvodnja, elektrotehničke i strojarske instalacije različitih

funkcija koje ostvaruju osnovnu namjenu zgrade s načinom priključenja na odgovarajuću mrežu

te način rješavanje otpada),

Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:

građevinska (bruto) površina,

broj etaža i visina zgrade (u metrima),

obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun

komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa,

Nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu,

Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja

zgrade),

Opis stupnja završenosti zgrade,

Podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru.

ŠTO JE SNIMAK IZVEDENOG STANJA

Snimak izvedenog stanja prilaže se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za

građevine bruto površine od 100 do 400 m2 te poljoprivredne građevine bruto građevinske

površine od 400 do 1000 m2. On obavezno sadrži sljedeće podatke:

Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu, odnosno inženjeru građevinarstva:

ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, te osobni

identifikacijski broj,

tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera

građevinarstva te njegov pečat,

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

9

Opće podatke o lokaciji zgrade:

ulica i kućni broj (ako je određen),

broj katastarske čestice i ime katastarske općine,

Iskaz površina i obračunske veličine zgrade:

građevinska (bruto) površina,

broj etaža i visina zgrade (u metrima),

obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun

komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa,

Nacrte (tlocrti, presjeci i pročelja) u primjerenom mjerilu,

Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja

zgrade),

Opis stupnja završenosti zgrade,

Podatke za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru.

TKO IZRAĐUJE DOKUMENTACIJU

Popis ovlaštenih osoba za obavljanje geodetske djelatnosti koje imaju suglasnost Državne

geodetske uprave objavljen je na službenoj web stranici Državne geodetske uprave:

http://www.dgu.hr/default.aspx?id=37

Ovlaštene arhitekte i ovlaštene inženjere građevinarstva moguće je pronaći Internetskim

pretraživanjem ili preko strukovnih udruženja. Na službenoj stranici Hrvatske komore arhitekata

http://www.arhitekti‐hka.hr/hr/imenik/?poc=A objavljen je popis članova. Na službenoj stranici

Hrvatske komore inženjera građevinarstva objavljen je popis članova:

http://www.hkig.hr/imenici_upisnici‐clanovi.php

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

10

KOLIKO KOŠTA IZRADA DOKUMENTACIJE

http://www.mgipu.hr/doc/Legalizacija/Informativne_okvirne_cijene_GS.pdf

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

11

http://www.mgipu.hr/doc/Legalizacija/Informativne_okvirne_cijene_SIS.pdfKOME SE PREDAJE ZAHTJEV

Zahtjev i uz njega pripadajuću dokumentaciju predaje se upravnom odjelu nadležnom za

izdavanje akata za gradnju županije odnosno grada na području kojeg se nalazi građevina koja se

legalizira. Adrese upravnih odjela nalaze se na kraju ove brošure a objavljene su i na web stranici

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5882,

web stranicama županija, gradova i općina a moguće ih je dobiti i telefonom. Županije, gradovi i

općine na svojim su web stranicama objavili obrazac zahtjeva, kontakt osobe i druge korisne

podatke o postupku legalizacije.

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

12

UPRAVNA PRISTOJBA

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju plaća se upravna pristojba od

70 kuna: 20 kuna upravne pristojbe u državnim biljezima prema tar. br. 1. i 50 kuna upravne

pristojbe u državnim biljezima prema tar. br. 2.

Podnositelji zahtjeva invalidi Domovinskog rata oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi prema

Zakonu o upravnim pristojbama.

DO KADA SE MOŽE PREDATI ZAHTJEV

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više

podnijeti.

Iznimno zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio

rješenje za uklanjanje do 4. kolovoza 2012. podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon

proteka toga roka ne može se više podnijeti.

KAKO DALJE TEČE POSTUPAK LEGALIZACIJE

Po zaprimanju zahtjevu upravni odjel provjerava činjenice bitne za donošenje rješenja o

izvedenom stanju. Vrši uvid u DOF5/2011 ili drugi propisani akt kojim se dokazuje vrijeme

gradnje. Vrši očevid na licu mjesta. O izvršenom uvidu u DOF5/2011 sastavlja se službena bilješka

i radi se njezin ispis koji se prilaže u spis. Veličina, stupanj završenosti i namjena zgrade za koju se

donosi rješenje o izvedenom stanju utvrđuju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj

snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrđenom na očevidu.

Prije donošenja rješenja o izvedenom stanju upravni odjel dužan je pružiti mogućnost uvida u

spis predmeta radi izjašnjenja podnositelju zahtjeva, vlasniku i nositelju drugih stvarnih prava na

čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, vlasniku i nositelju drugih

stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta na kojoj se nalazi

nezakonito izgrađena zgrada i jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito

izgrađena zgrada.

Poziv za uvid u spis dostavlja se javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela.

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

13

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U

PROSTORU

ŠTO JE NAKNADA

aknada je novčani iznos koju prije donošenja rješenja o izvedenom stanju plaća

podnositelj zahtjeva. Ako se legalizira zgrada s više stambenih odnosno funkcionalnih

jedinica podnositelj zahtjeva plaća naknadu razmjernu svom djelu građevine a ostali

vlasnici su obvezni platiti naknadu za svoj dio legalizirane građevine. Ako zgrada ima i legalnih

dijelova tada vlasnici legalnog dijela zgrade nisu obveznici plaćanja naknade.

Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi. Donosi ga pravno tijelo općine odnosno grada na

čijem se području građevina nalazi a koje je nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Upravni odjel koji povodi postupak legalizacije dostavit će mu potrebne podatke za obračun

iznosa naknade nakon što utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani za donošenje rješenja o

izvedenom stanju. Nakon plaćanja naknade u cijelosti ili prvog obroka, u slučaju obročne otplate,

stječu se uvjeti za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

KAKO SE IZRAČUNAVA

Visina naknade za građevinu, odnosno za dio građevine koji se ozakonjuje utvrđuje se ovisno o

veličini, lokaciji (položaju u prostoru) i namjeni zgrade, te načinu plaćanja naknade.

Na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljen je program za izračun

naknade:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225

Naknada ne može biti niža od 500 kuna. Za sve pomoćne zgrade naknada je fiksna i iznosi 500

kuna po građevini.

N

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

14

NAČIN PLAĆANJA

Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva za ozakonjenje zgrade treba pisano navesti

koji način plaćanja naknade odabire, odnosno izjasniti se da li naknadu namjerava platiti

jednokratno ili obročno, s naznakom roka otplate. Ako se podnositelj pisano ne izjasni o načinu

plaćanja naknade, odnosno ako je utvrđeni iznos naknade 1.500,00 kuna ili manje, upravno tijelo

izdaje rješenje s jednokratnim plaćanjem. Kod jednokratnog plaćanja naknade izvršene u roku 30

dana obvezniku se odobrava popust od 25%. Iznos naknade s obračunatim popustom ne može

biti manji od 500,00 kuna po zgradi. Naknada veća od 1.500,00 kuna može se platiti obročno.

Obročno plaćanje odobrava se na rok otplate do 5 godina ili najduže 60 mjeseci, u mjesečnim

obrocima, uz plaćanje prvog obroka koji ne može biti niži od 5% ukupnog iznosa naknade,

odnosno ne manji od 1.000,00 kuna. Visina mjesečnih obroka utvrđuje se na način da se ukupan

iznos naknade umanjen za prvi obrok raspodjeljuje po mjesecima otplate (na rok do 59 mjeseci)

na jednake iznose, koji ne mogu biti manji od 300,00 kuna mjesečno. Mjesečni obroci dospijevaju

na naplatu odnosno plaćaju se do 20‐tog u mjesecu za tekući mjesec, u skladu s planom otplate.

Obveza plaćanja mjesečnih obroka počinje prvi kalendarski mjesec nakon mjeseca u kojem je rok

dospijeća plaćanja prvog obroka.

NA KOJI SE RAČUN PLAĆA NAKNADA

Otvoren je zajednički račun za uplatu naknade na području svih gradova, općina i Grada Zagreba.

Broj računa koji se upisuje u rješenje o obračunu naknade je:

1001005‐1700029633 ‐ Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

KOME IDU SREDSTVA NAKNADE

Dvadeset posto sredstava naknade prihod su proračuna grada odnosno županiji čiji je upravni

odjel donio rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad tih upravnih tijela.

Trideset posto sredstava naknade prihod su proračuna općine odnosno grada na čijem se

području nalazi nezakonito izgrađena zgrada, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova

kojima će se izvršiti sanacija prostora nakon legalizacije te za poboljšanje infrastrukturne

opremljenosti.

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

15

Pedeset posto sredstava naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se

namjenski za provedbu legalizacije, uklanjanje bespravne gradnje, za uspostavu i održavanje

sustava e‐dozvole te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

ŽALBA NA UTVRĐENI IZNOS NAKNADE

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja o naknadi odlučuje nadležno županijsko tijelo ili Ministarstvo

graditeljstva i prostornog uređenja ako je žalba izjavljena protiv rješenja Grada Zagreba koji

ujedno ima status županije.

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU

Rješenje o izvedenom stanju izdaje se nakon što se utvrdi da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.

Ono se može izdati ako je utvrđeno da su zahtjevu priloženi svi potrebni dokumenti te nakon što

je utvrđeno očevidom na terenu da je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u

skladu s izvedenim stanjem zgrade te da je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene

zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate.

Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom

je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja ako je povod

tužbe zaštita vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi sa zgradom ili zemljištem na kojemu je

izgrađena. Upravni odjel prekida postupak donošenja rješenja po dobivanju informacije o sporu

do okončanja sudskog spora. Postupak se može nastaviti u slučaju da stranka koja je tužitelj dade

pisanu izjavu da se ne protivi donošenju rješenja o izvedenom stanju.

Rješenje se može donijeti za jednu ili više građevina na jednoj ili više čestica.

ŽALBA NA RJEŠENJE

Podnositelj zahtjeva i druge stranke u postupku imaju pravo žalbe bilo protiv rješenja o

izvedenom stanju bilo protiv rješenja kojim se odbija ili odbacuje zahtjev za donošenje tog

rješenja. Žalbu rješava Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

16

NE RJEŠAVANJE PREDMETA U ROKU

Ako upravni odjel ne odluči o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju u propisanom

roku, 30 dana, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja može povodom žalbe

podnositelja zahtjeva rješenjem odrediti da postupak provede i o zahtjevu odluči drugi upravni

odjel o trošku upravnog odjela koji nije predmet riješio u roku.

VODNI I KOMUNALNI DOPRINOS

o izvršnosti rješenja o izvedenom stanju plaća se komunalni doprinos i vodni doprinos.

Osim za pomoćne građevine. One su oslobođene plaćanja vodnog i komunalnog

doprinosa. U zgradi u kojoj ima legalnih i nelegalnih dijelova vlasnik legalnog dijela nije

dužan platiti vodni i komunalni doprinos.

Upravni odjel koji je izdao rješenje o izvedenom stanju obavijest će u roku od 15 dana od dana

izvršnosti rješenja tijela nadležna za utvrđivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa i

dostaviti im podatke potrebne za obračun iznosa doprinosa.

Komunalni doprinos i vodni doprinos mogu se platiti s odgodom od godinu dana od izvršenosti

rješenja ako to zatraži vlasnik građevine.

ŠTO JE VODNI DOPRINOS I KOME SE PLAĆA

Vodni doprinos plaća investitor na gradnju građevina. Obračunavaju ga i naplaćuju Hrvatske vode

rješenjem. Sredstvima vodnog doprinosa financira se vodno gospodarstvo, njima se osigurava

dostupnost i zaštita voda, izgradnja, upravljanje i održavanje vodnih sustava itd. Osnovica za

plaćanje vodnoga doprinosa prostorni je metar (m³).

KAKO SE OBRAČUNAVA

U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3 zone:

Zonu A, Zonu B i Zonu C.

Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora.

P

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

17

Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.

Zonu C čine područja posebne državne skrbi.

Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici:

Tarifni

broj Osnovica Jedinica Zona A Zona B Zona C

1. Poslovne građevine m³ 26,25 kn 15,75 kn 7,90 kn

2. Stambene građevine za stalno

stanovanje:

2a. Obiteljske kuće do 400 m² m³ 11,25 kn 7,50 kn 2,80 kn

2b. Ostale stambene građevine za stalno

stanovanje m³ 15,75 kn 10,50 kn 3,95 kn

3. Stambene građevine za povremeno

stanovanje m³ 21,00 kn 13,15 kn 6,60 kn

4. Objekti društvenog standarda i religijski

objekti m³ 6,55 kn 3,95 kn 1,30 kn

5. Proizvodne građevine m³ 4,70 kn 2,80 kn 0,95 kn

6. Prometne građevine m² 1,85 kn 0,55 kn 0,30 kn

7. Produktovodi m 3,95 kn 2,65 kn 1,30 kn

8. Kabelska kanalizacija m 7,90 kn 5,25 kn 2,65 kn

9. Otvorene poslovne građevine m² 13,15 kn 7,90 kn 2,65 kn

10. Druge otvorene građevine m² 6,55 kn 3,95 kn 1,30 kn

ŠTO JE KOMUNALNI DOPRINOS I KOME SE PLAĆA

Komunalni je doprinos prihod proračuna općine odnosno grada na području kojeg se nalazi

građevina. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture.

Odluku o komunalnom doprinosu donosi općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Odlukom se

utvrđuju zone, jedinična vrijednost, način i rokovi plaćanja itd.

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

18

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo općine odnosno grada nadležno za

komunalno gospodarstvo. Isto koje donosi i rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito

izgrađene zgrade u prostoru.

Protiv rješenja može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog

gospodarstva, a protiv rješenja koja donosi Grad Zagreb žalba se izjavljuje Ministarstvu

graditeljstva i prostornog uređenja.

Mnogi gradovi i općine odobravaju olakšice za pojedine grupe investitora, bilo da se radi o

proizvodnim pogonima ili rješavanju stambenog pitanja prvi puta ili nekog drugo razloga .

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je na svojoj web stranici

http://www.mgipu.hr/doc/Visina_komunalnog_doprinosa.pdf radi lakše usporedbe maksimalne

iznose komunalnog doprinosa za 20 gradova u Hrvatskoj. Za detaljne informacije potrebno je

kontaktirati svaki pojedini grad odnosno općinu.

PREGLED VISINE KOMUNALNOG DOPRINOSA U REPUBLICI HRVATSKOJ

R.br. Grad Broj

zona

Visina u kn/m3 promjena

31.12.2011. 30.06.2012. % %

Stambeni

prostor

max

Poslovni

prostor

max

Stambeni

prostor

max

Poslovni

prostor

max

Stambeni

prostor

max

Poslovni

prostor

max

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 BJELOVAR I 50,00 65,00 50,00 65,00 0% 0%

II 30,00 38,00 30,00 38,00 0% 0%

III 25,00 31,00 25,00 31,00 0% 0%

IV 20,00 25,00 20,00 25,00 0% 0%

2 ČAKOVEC I 40,00 40,00 40,00 40,00 0% 0%

II 36,00 36,00 36,00 36,00 0% 0%

III 30,00 30,00 30,00 30,00 0% 0%

IV 24,00 24,00 24,00 24,00 0% 0%

3 DUBROVNIK I 138,00 138,00 138,00 138,00 0% 0%

II 120,00 120,00 120,00 120,00 0% 0%

III 80,00 80,00 80,00 80,00 0% 0%

IV 20,00 20,00 20,00 20,00 0% 0%

4 GOSPIĆ I 60,00 70,00 60,00 70,00 0% 0%

II 50,00 50,00 50,00 50,00 0% 0%

III 60,00 50,00 60,00 50,00 0% 0%

5 KARLOVAC I 60,80 98,80 60,80 98,80 0% 0%

II 48,80 79,30 48,80 79,30 0% 0%

III 37,60 61,10 37,60 61,10 0% 0%

IV 25,60 41,60 25,60 41,60 0% 0%

6 KOPRIVNICA I 80,00 80,00 80,00 80,00 0% 0%

II 40,00 40,00 40,00 40,00 0% 0%

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

19

III 30,00 30,00 30,00 30,00 0% 0%

IV 20,00 20,00 20,00 20,00 0% 0%

7 KRAPINA I 20,00 30,00 20,00 30,00 0% 0%

II 15,00 20,00 15,00 20,00 0% 0%

IIA ‐ 10,00 ‐ 10,00 ‐ 0%

III 8,00 10,00 8,00 10,00 0% 0%

8 OSIJEK I 80,00 90,00 80,00 90,00 0% 0%

II 60,00 90,00 60,00 90,00 0% 0%

III 45,00 45,00 45,00 45,00 0% 0%

IV 15,00 15,00 15,00 15,00 0% 0%

V 20,00 20,00 20,00 20,00 0% 0%

9 POŽEGA I 80,00 60,00 80,00 60,00 0% 0%

II 70,00 50,00 70,00 50,00 0% 0%

III 60,00 40,00 60,00 40,00 0% 0%

IV 50,00 30,00 50,00 30,00 0% 0%

V 40,00 20,00 40,00 20,00 0% 0%

10 PULA I 110,63 138,29 110,63 138,29 0% 0%

II 96,80 131,38 96,80 131,38 0% 0%

III 82,97 124,46 82,97 124,46 0% 0%

IV 69,15 117,55 69,15 117,55 0% 0%

11 RIJEKA I 96,80 138,29 96,80 138,29 0% 0%

II 87,12 131,38 87,12 131,38 0% 0%

III 77,44 131,38 77,44 131,38 0% 0%

IV 53,24 131,38 53,24 131,38 0% 0%

12 SISAK I 120,00 120,00 120,00 120,00 0% 0%

II 90,00 90,00 90,00 90,00 0% 0%

III 40,00 40,00 40,00 40,00 0% 0%

IV 20,00 20,00 20,00 20,00 0% 0%

V 10,00 10,00 10,00 10,00 0% 0%

13 SLAVONSKI BROD I 35,60 35,60 35,60 35,60 0% 0%

II 35,60 35,60 35,60 35,60 0% 0%

III 30,00 30,00 30,00 30,00 0% 0%

IV 30,00 30,00 30,00 30,00 0% 0%

14 SPLIT I 138,29 138,29 138,29 138,29 0% 0%

II 131,38 131,38 131,38 131,38 0% 0%

III 110,63 124,47 110,63 124,47 0% 0%

IV 55,32 117,55 55,32 117,55 0% 0%

V 41,49 103,72 41,49 103,72 0% 0%

15 ŠIBENIK I 90,00 135,00 90,00 135,00 0% 0%

II 80,00 135,00 80,00 135,00 0% 0%

16 VARAŽDIN I 80,00 80,00 80,00 80,00 0% 0%

II 75,00 75,00 75,00 75,00 0% 0%

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

20

III 70,00 70,00 70,00 70,00 0% 0%

IV 60,00 60,00 60,00 60,00 0% 0%

17 VIROVITICA I 35,00 55,00 35,00 55,00 0% 0%

II 30,00 50,00 30,00 50,00 0% 0%

III 25,00 45,00 25,00 45,00 0% 0%

18 VUKOVAR I 80,00 80,00 70,00 70,00 ‐12,5% ‐12,5%

II 60,00 60,00 50,00 50,00 ‐16,7% ‐16,7%

III 50,00 50,00 30,00 30,00 ‐40,0% ‐40,0%

IV 40,00 40,00 20,00 20,00 ‐50,0% ‐50,0%

V 20,00 20,00 10,00 10,00 ‐50,0% ‐50,0%

VI 10,00 10,00 ‐ ‐ ‐ ‐

19 ZADAR I 135,00 135,00 135,00 135,00 0% 0%

II 128,25 128,25 128,25 128,25 0% 0%

III 81,00 81,00 81,00 81,00 0% 0%

20 ZAGREB I 138,00 138,00 138,00 138,00 0% 0%

II 135,00 135,00 135,00 135,00 0% 0%

III 100,00 100,00 100,00 100,00 0% 0%

IV 80,00 80,00 80,00 80,00 0% 0%

VIŠE INFORMACIJA O POSTUPKU LEGALIZACIJE POTRAŽITE NA SLUŽBEOJ WEB STRANICI

MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA www.mgipu.hr

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

21

ADRESE ŽUPANIJA, VELIKIH GRADOVA I GRADOVA

SJEDIŠTA ŽUPANIJA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE

IZDAVANJA LOKACIJSKIH DOZVOLA, RJEŠENJA O

UVJETIMA GRAĐENJA, POTVRDA GLAVNOG

PROJEKTA I RJEŠENJA ZA GRAĐENJE

BJELOVARSKO‐BILOGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu

Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje

Adresa: dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar

Tel: 043/ 221‐910

Fax: 043/ 221‐914

Ispostava Čazma

Adresa: Milana Novačića 13

Tel: 043/ 226‐548

Fax: 043/ 227‐010

Ispostava Daruvar

Adresa: Trg kralja Tomislava 14

Tel: 043/ 334‐086

Fax: 043/ 334‐079

Ispostava Garešnica

Adresa: Vladimira Nazora 22

Tel: 043/ 445‐419

Fax: 043/ 675‐692

Ispostava Grubišno Polje

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 1

Tel: 043/ 448‐029

Fax: 043/ 448‐159

GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i

uređenje prostora

Adresa: Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar

Tel: 043/ 622‐007

Fax: 043/ 244‐615

BRODSKO‐POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje

Adresa: Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod

Tel: 035/ 448‐589

Fax: 035/ 448‐592

Ispostava Nova Gradiška

Adresa: Trg kralja Tomislava 1/1, Nova

Gradiška

Tel: 035/ 217‐303

Fax: 035/ 364‐964

GRAD SLAVONSKI BROD

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno

uređenje i zaštitu okoliša

Adresa: Vukovarska 1, Slavonski Brod

Tel: 035/ 217‐080

Fax: 035/ 217‐067

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

22

DUBROVAČKO‐NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i zaštitu okoliša

za područje općina: Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Mljet i Janjina

Adresa: Vukovarska 16, Dubrovnik

Tel: 020/ 414‐447

Fax: 020/ 311‐659

Ispostava Korčula ‐ za područje grada

Korčule i općina: Orebić, Trpanj i

Lumbarda

Adresa: Ulica Foša br. 1, Korčula

Tel: 020/ 711‐722

Fax: 020/ 711‐955

Ispostava Metković ‐ za područje gradova:

Metković i Opuzen te za općine: Kula

Norinska, Slivno, Pojezerje i Zažablje

Adresa: Ulica kralja Zvonimira 22/2,

Metković

Tel: 020/ 676‐450

Fax: 020/ 676‐459

Ispostava Ploče ‐ za područje grada Ploče i

općine Ston

Adresa: Trg kralja Tomislava 7, Ploče

Tel: 020/ 676‐444

Fax: 020/ 676‐449

Ispostava Vela Luka ‐ za područje općina:

Vela Luka, Smokvica, Blato i Lastovo

Adresa: Obala 3 br. 19, Vela Luka

Tel: 020/ 812‐027

Fax: 020/ 813‐002

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izdavanje i provedbu

dokumenata prostornog uređenja i

gradnje

Adresa: Lučarica 1, Dubrovnik

Tel: 020/ 351‐725

Fax: 020/ 324‐718

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Adresa: Flanatička 29, Pula

Tel: 052/ 624‐368

Fax: 052/ 624‐977

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Buje ‐ za područje grada Buje i općina:

Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj

Adresa: Nikole Tesle 2, Buje

Tel: 052/ 772‐445

Fax: 052/ 772‐140

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Buzet ‐ za područje grada Buzeta i općine

Lanišće

Adresa: II Istarske brigade 11, Buzet

Tel: 052/ 694‐156, 694‐166

Fax: 052/ 694‐156

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Labin ‐ za područje općina: Kršan, Pićan,

Raša i Sveta Nedjelja

Adresa: Titov trg 11, Labin

Tel: 052/ 866‐661

Fax: 052/ 866‐663

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

23

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Pazin ‐ za područje općina: Cerovlje,

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun,

Sveti Petar u Šumi i Tinjan

Adresa: M.B. Rašana 2/II, Pazin

Tel: 052/ 600‐105

Fax: 052/ 600‐147

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Poreč ‐ za područje općina: Funtana,

Kaštelir‐Labinci, Sveti Lovreč, Tar‐Vabriga,

Višnjan, Vižinada i Vrsar

Adresa: Obala maršala Tita 4, Poreč

Tel: 052/ 409‐162

Fax: 052/ 409‐138

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Pula ‐ za područje općina: Barban, Fažana,

Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat

Adresa: Riva 8, Pula

Tel: 052/ 351‐421

Fax: 052/ 351‐422

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Rovinj ‐ za područje općina: Bale, Kanfanar

i Žminj

Adresa: P. Bobicchio 1, Rovinj

Tel: 052/ 813‐176

Fax: 052/ 813‐192

GRAD PULA

Upravni odjel za prostorno uređenje

Adresa: Forum 2, Pula

Tel: 052/ 371‐802

Fax: 052/ 371‐892

GRAD PAZIN

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Adresa: Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10,

Pazin

Tel: 052/ 621‐418

Fax: 052/ 624‐133

GRAD POREČ

Upravni odjel za prostorno uređenje i

gradnju

Adresa: Obala maršala Tita 4, Poreč

Tel: 052/ 409‐143

Fax: 052/ 409‐143

GRAD LABIN

Upravni odjel za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša i gradnju

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Adresa: Titov trg 11, Labin

Tel: 052/ 866‐825

Fax: 052/ 866‐654

GRAD UMAG

Upravni odjel za prostorno uređenje i

gradnju

Adresa: Trg slobode 7, Umag

Tel: 052/ 702‐941

Fax: 052/ 702‐976

GRAD NOVIGRAD

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i

gospodarstvo

Adresa: Veliki trg 1, Novigrad

Tel: 052/ 757‐055

Fax: 052/ 758‐260

GRAD ROVINJ

Upravni odjel za prostorno planiranje,

zaštitu okoliša i izdavanje akata

Adresa: Trg Matteotti 2, Rovinj

Tel: 052/ 805‐217

Fax: 052/ 830‐343

GRAD VODNJAN

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i imovinske poslove

Adresa: Trgovačka 2, Vodnjan

Tel: 052/ 535‐963

Fax: 052/ 511‐326

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

24

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

Adresa: Križanićeva 11, Karlovac

Tel: 047/ 611‐224

Fax: 047/ 611‐011

Ispostava Duga Resa ‐ za područje grada

Duga Resa i općina: Barilović, Bosiljevo,

Netretić i Generalski Stol

Adresa: Trg Sv. Jurja 1, Duga Resa

Tel: 047/ 801‐739

Fax: 047/ 801‐739

Ispostava Ogulin ‐ za područje grada

Ogulina i općina: Josipdol, Plaški, Saborsko

i Tounj

Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 11,

Ogulin

Tel: 047/ 531‐354

Fax: 047 532‐201

Ispostava Ozalj ‐ za područje grada Ozlja i

općina: Ribnik, Žakanje i Kamanje

Adresa: Kurilovac 1, Ozalj

Tel: 047/ 732‐217

Fax: 047/ 732‐217

Ispostava Slunj ‐ za područje grada Slunja i

općina: Rakovica i Cetingrad

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

Tel: 047/ 777‐546

Fax: 047/ 777‐ 260

GRAD KARLOVAC

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Adresa: Križanićeva 11, Karlovac

Tel: 047/ 628‐122

Fax: 047/ 611‐680

KOPRIVNIČKO‐KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Adresa: Antuna Nemčića 5, Koprivnica

Tel: 048/ 220‐155

Fax: 048/ 220‐101

Ispostava Đurđevac

Adresa: Stjepana Radića 1, Đurđevac

Tel: 048/ 818‐402

Fax: 048/ 811‐610

Ispostava Križevci

Adresa: Ivana Zakmardija Dijankovečkog

18/1, Križevci

Tel: 048/ 270‐670

Fax: 048/ 270‐560

GRAD KOPRIVNICA

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7/1,

Koprivnica

Tel: 048/ 654‐840

Fax: 048/ 654‐855

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

25

KRAPINSKO‐ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

za područje općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj

Adresa: Magistratska 1, Krapina

Tel: 049/ 329‐132

Fax: 049/ 329‐000

Ispostava Donja Stubica ‐ za područje

gradova: Donja Stubica i Oroslavje te

općina: Gornja Stubica, Marija Bistrica i

Stubičke Toplice

Adresa: Trg Matije Gupca 20, Donja

Stubica

Tel: 049/ 286‐126

Fax: 049/ 287‐674

Ispostava Klanjec ‐ za područje grada

Klanjca i općina: Kraljevec na Sutli,

Kumrovec, Tuhelj i Zagorska sela

Adresa: Trg mira 11, Klanjec

Tel: 049/ 550‐080

Fax: 049/ 550‐056

Ispostava Pregrada ‐ za područje grada

Pregrade i općina: Desinić i Hum na Sutli

Adresa: Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

Tel: 049/ 376‐102

Fax: 049/ 376‐105

Ispostava Zabok ‐ za područje grada

Zaboka i općina: Bedekovčina, Krapinske

Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko

Trgovišće

Adresa: Kumrovečka 6, Zabok

Tel: 049/ 223‐533

Fax: 049/ 226‐032

Ispostava Zlatar ‐ za područje grada

Zlatara i općina: Budinščina, Hraščina,

Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi

Golubovec i Zlatar Bistrica

Adresa: Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

Tel: 049/ 466‐122

Fax: 049/ 467‐261

GRAD KRAPINA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju, zaštitu okoliša i komunalno

gospodarstvo

Adresa: Magistratska 30, Krapina

Tel: 049/ 382‐410

Fax: 049/ 371‐211

LIČKO‐SENJSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel: 053/ 560‐580

Fax: 053/ 560‐583

Ispostava Novalja

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

Tel: 053/ 663‐269

Fax: 053/ 662‐044

Ispostava Senj

Adresa: Mala vrata bb, Senj

Tel: 053/ 882‐784, 053/ 882‐821

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

26

Ispostava Otočac

Adresa: Kralja Zvonimira 4, Otočac

Tel: 053/ 773‐505

Fax: 053/ 771‐085

Ispostava Korenica

Adresa: Trg sv. Jurja 6, Korenica

GRAD GOSPIĆ

nadležnost prenesena na Ličko‐senjsku

županiju

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Adresa: Ruđera Boškovića 2, Čakovec

Tel: 040/ 374‐262

Područni ured Prelog

Adresa: Glavna 26, Prelog

Tel: 040/ 646‐510

Fax: 040/ 646‐591

GRAD ČAKOVEC

Služba za provođenje dokumenata

prostornog uređenja i izdavanja akata o

gradnji

Adresa: Kralja Tomislava 15, Čakovec

Tel: 040/ 312‐001, 040/ 310‐262

Fax: 040/ 310‐197

OSJEČKO‐BARANJSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Adresa: Europska avenija 11, Osijek

Tel: 031/ 221‐811

Fax: 031/ 221‐810

Ispostava Beli Manastir

Adresa: Trg slobode 32

Tel: 031/ 496‐421

Ispostava Donji Miholjac

Adresa: Vukovarska 1

Tel: 031/ 496‐441

Ispostava Đakovo

Adresa: Vijenac kardinala Alojzija Stepinca

10

Tel: 031/496‐461

Ispostava Našice

Adresa: Pejačevićev trg 7

Tel: 031/ 496‐451

Ispostava Valpovo

Adresa: Kralja Petra Krešimira IV 1

Tel: 031/ 496‐431

GRAD OSIJEK

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i gradnje

Adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera

12, Osijek

Tel: 031/ 321‐330

Fax: 031/ 215‐677

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

27

POŽEŠKO‐SLAVONSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo

Adresa: Županijska 7, Požega

Tel: 034/ 290‐272

Fax: 034/ 290‐233

Ispostava Pakrac

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac

Tel: 034/ 440‐419

Fax: 034/ 511‐076

GRAD POŽEGA

nadležnost prenesena na Požeškoslavonsku

županiju

PRIMORSKO‐GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

Adresa: Riva 10/I, Rijeka

Tel: 051/ 351‐202

Fax: 051/ 351‐203

Ispostava Crikvenica

Adresa: Kralja Tomislava 85, Crikvenica

Tel: 051/ 351‐362

Fax: 051/ 351‐363

Ispostava Delnice

Adresa: Ante Starčevića 4, Delnice

Tel: 051/ 351‐402

Fax: 051/ 351‐403

Ispostava Krk

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3, Krk

Tel: 051/ 351‐322

Fax: 051/ 351‐323

Ispostava Mali Lošinj

Adresa: Riva lošinjskih kapetana 7, Mali

Lošinj

Tel: 051/ 351‐342

Fax.051/ 351‐343

Ispostava Opatija

Adresa: Maršala Tita 4, Opatija

Tel: 051/ 351‐382

Fax: 051/ 351‐383

Ispostava Rab

Adresa: Palit 71, Rab

Tel: 051/ 351‐302

Fax.051/ 351‐303

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za provedbu

dokumenata prostornog uređenja i

građenje

Adresa: Trpimirova 2, Rijeka

Tel: 051/ 209‐251

Fax: 051/ 321‐683

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

28

SISAČKO‐MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 30/III, Sisak

Tel: 044/ 524‐358

Fax: 044/ 524‐377

Ispostava Novska

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska

Tel: 044/ 600‐545

Fax: 044/ 601‐130

Ispostava Popovača

Tel: 044/ 683‐451

Fax: 044/ 683‐451

GRAD SISAK

Upravni odjel za prostorno uređenje i

graditeljstvo

Adresa: Rimska 26, Sisak

Tel: 044/ 510‐106

Fax: 044/ 510‐201

GRAD KUTINA

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i građenja

Adresa: Trg Kralja Tomislava 12, Kutina

Tel: 044/ 692‐035

Fax: 044/ 683‐459

GRAD PETRINJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne

baštine

Adresa: Ivana Gundulića 2, Petrinja

Tel: 044/ 515‐216

Fax: 044/ 515‐255

SPLITSKO‐DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje

Adresa: Bihaćka 1/III, Split

Tel: 021/ 400‐130

Fax: 021/ 490‐940

Ispostava Hvar

Adresa: Dolac b.b., Hvar

Tel: 021/ 717‐656

Fax: 021/ 717‐656

Ispostava Imotski

Adresa: Ante Starčevića 23, Imotski

Tel: 021/ 843‐131

Fax: 021/ 841‐306

Ispostava Makarska

Adresa: Obala kralja Tomislava 1,

Makarska

Tel: 021/ 679‐497

Fax: 021/ 679‐422

Ispostava Omiš

Adresa: Trg kralja Tomislava 5, Omiš

Tel: 021/ 757‐274

Fax: 021/ 862‐140

Ispostava Sinj

Adresa: Dragašev prolaz 10, Sinj

Tel: 021/ 400‐265

Fax: 021/ 825‐605

Ispostava Solin

Adresa: Kralja Zvonimira 81, Solin

Tel: 021/ 261‐750

Fax: 021/ 261‐702

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

29

Ispostava Supetar

Adresa: Dolčić 2, Supetar

Tel: 021/ 400‐210

Ispostava Trogir (za područje Marine,

Okruga i Segeta)

Adresa: Put Muline 1, Trogir

Tel: 021/ 400‐215

Fax: 021/ 796‐216

Ispostava Vis

Adresa: Trg 30. svibnja 1992. br. 1, Vis

Tel: 021/ 400‐201

Ispostava Vrgorac

Adresa: Tina Ujevića 8, Vrgorac

Tel: 021/ 400‐253

Fax: 021/ 674‐722

GRAD SPLIT

Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i

zaštitu okoliša

Adresa: Obala kneza Branimira 17, Split

Tel: 021/ 310‐309, 021/310‐497

Fax: 021/ 310‐277

GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo,

zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove,

gospodarenje gradskom imovinom i

komunalno gospodarstvo

Adresa: Kaštel Sućurac, Braće Radić 1,

Kaštela

Tel: 021/ 205‐218

GRAD TROGIR

Upravni odjel za gospodarenje prostorom i

komunalno gospodarstvo

Adresa: Put Mulina 2, Trogir

Tel: 021/ 798‐561

Fax: 021/ 798‐569

GRAD MAKARSKA

Odjel za gospodarenje prostorom ‐ Odsjek

za prostorno uređenje i graditeljstvo

Adresa: Obala kralja Tomislava 1,

Makarska

Tel: 021/ 608‐435

Fax: 021/ 612‐046

ŠIBENSKO‐KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Adresa: Kralja Zvonimira 16, Šibenik

Tel: 022/ 342‐777

Fax: 022/ 342‐790

Ispostava Knin

Adresa: dr. Franje Tuđmana 2, Knin

Tel: 022/ 662‐124, 022/ 662‐357

Fax: 022/ 662‐319

Ispostava Drniš

Adresa: Trg kralja Tomislava 1, Drniš

Tel: 022/ 886‐590, 022/ 886‐639

Fax: 022/ 886‐638

Ispostava Rogoznica

Adresa: Obala hrvatske mornarice bb,

Rogoznica

Tel: 022/ 558‐054

Fax: 022/ 558‐055

GRAD ŠIBENIK

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i gradnju

Adresa: Petra Grubišića 1, Šibenik

Tel: 022/ 431‐058

Fax: 022/ 431‐068

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

30

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Adresa: Franjevački trg 7, Varaždin

Tel: 042/ 390‐585

Fax: 042/ 390‐588

Ispostava Ivanec ‐ za područje gradova:

Ivanec i Lepoglava te općina: Bednja,

Donja Voća, Klenovnik i Maruševec

Adresa: Đure Arnolda 11, Ivanec

Tel: 042/ 781‐122

Fax: 042/ 701‐102

Ispostava Novi Marof ‐ za područje

gradova: Novi Marof i Varaždinske Toplice

te općina: Breznica, Breznički Hum,

Ljubešćica i Visoko

Adresa: Trg hrvatske državnosti 1, Novi

Marof

Tel: 042/ 611‐003

Fax: 042/ 205‐360

Ispostava Ludbreg ‐ za područje grada

Ludbrega i općina: Martijanec, Mali

Bukovec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec

Adresa: Trg Svetog Trojstva bb, Ludbreg

Tel: 042/ 810‐502

Fax: 042/ 810‐922

GRAD VARAŽDIN

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i građenja

Adresa: Stanka Vraza 4, Varaždin

Tel: 042/ 658‐050

Fax: 042/ 210‐609

VIROVITIČKO‐PODRAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica

Tel: 033/ 638‐130

Fax: 033/ 722‐465

Ispostava Slatina

Adresa: Trg Sv. Josipa 10, Slatina

Tel: 033/ 401‐490

Ispostava Orahovica

Adresa: Franje Gavrančića 6, Orahovica

Tel: 033/ 673‐789

Fax: 033/ 673‐144

GRAD VIROVITICA

Upravni odjel za prostorno uređenje i

gradnju

Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica

Tel: 033/ 638‐885

Fax: 033/ 743‐137

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

31

VUKOVARSKO‐SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Adresa: Županijska 9, Vukovar

Tel: 032/ 492‐033

Fax: 032/ 492‐090

Upravni odjel u Županji

Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 18,

Županja

Tel: 032/ 826‐307

Fax: 032/ 826‐309

Upravni odjel u Iloku

Adresa: Trg Nikole Iločkoga 13, Ilok

Tel: 032/ 590‐102

Fax: 032/390‐108

Upravni odjel u Otoku

Adresa: Vladimira Nazora 1/I kat, Otok

Tel: 032/ 340‐055, 032/ 340‐056

Fax: 032/340‐057

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Adresa: Bana Jelačića 1, Vinkovci

Tel: 032/ 493‐314

Fax: 032/ 493‐312

GRAD VUKOVAR

Upravni odjel za uređenje grada,

gospodarenje gradskom imovinom,

komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar

Tel: 032/ 456‐561

Fax: 032/ 456‐580

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Adresa: Brne Karnarutića 13, Zadar

Tel: 023/ 254‐775

Fax: 023/ 254‐772

Ispostava Benkovac

Adresa: Trg hrvatske mladeži 5b, Benkovac

Tel: 023/ 681‐299

Fax: 023 681‐390

Ispostava Biograd na Moru

Adresa: Kralja Tvrtka 1, Biograd n/m

Tel: 023/ 384‐701

Fax: 023/ 382‐796

Ispostava Gračac

Adresa: Trg Sv. Jurja 1, Gračac

Tel: 023/ 773‐107

Fax: 023/ 773‐394

Ispostava Obrovac

Adresa: Stjepana Radića 17, Obrovac

Tel: 023/ 689‐323

Faks: 023/ 689‐335

Ispostava Pag

Adresa: Koludraška 13, Pag

Tel: 023/ 600‐116

Faks: 023/ 600‐126

GRAD ZADAR

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i građenja

Adresa: Narodni trg 1, Zadar

Tel: 023/ 208‐033

Fax: 023/ 208‐035

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

32

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Adresa: Ul. Grada Vukovara 72/V, Zagreb

Tel: 01/ 6311‐764

Fax: 01/ 6311‐768

Ispostava Dugo Selo ‐ za područje grada

Dugog Sela i općina: Brckovljani i Rugvica

Adresa: Josipa Zorića 1, Dugo Selo

Tel: 01/ 2755‐651

Fax: 01/ 2753‐080

Ispostava Ivanić‐Grad ‐ za područje grada

Ivanić‐Grada i općina: Kloštar Ivanić i Križ

Adresa: Trg Vladimira Nazora 1, Ivanić‐

Grad

Tel: 01/ 2888‐790

Fax: 01/ 2831‐152

Ispostava Jastrebarsko ‐ za područje grada

Jastrebarsko i općina: Klinča Sela, Krašić,

Pisarovina i Žumberak

Adresa: Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko

Tel: 01/ 6273‐639

Fax: 01/ 6284‐160

Ispostava Sveta Nedelja ‐ za područje

grada Sveta Nedjelja i općine Stupnik

Adresa: Trg Ante Starčevića 5, Sveta

Nedelja

Tel: 01/ 3387‐221

Fax: 01/ 3360‐085

Ispostava Sveti Ivan Zelina ‐ za područje

grada Svetog Ivana Zeline i općine

Bedenica

Adresa: Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan

Zelina

Tel: 01/ 2061‐135

Fax: 01/ 2019‐202

Ispostava Velika Gorica ‐ za područje

općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko

Adresa: Trg kralja Tomislava 34, Velika

Gorica

Tel: 01/ 6223‐265

Ispostava Vrbovec ‐ za područje grada

Vrbovca i općina: Dubrava, Farkaševac,

Gradec, Preseka i Rakovec

Adresa: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec

Tel: 01/ 2794‐077

Fax: 01/ 2727‐002

Ispostava Zaprešić ‐ za područje grada

Zaprešića i općina: Bistra, Brdovec,

Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i

Pušća

Adresa: Nova ulica 10, Zaprešić

Tel: 01/ 3314‐274

Fax: 01/ 3310‐343

GRAD VELIKA GORICA

Upravni odjel za prostorno uređenje i

graditeljstvo

Adresa: Trg kralja Tomislava 34, Velika

Gorica

Tel: 01/ 6269‐934, 01/ 6269‐900

Fax: 01/ 6269‐933

GRAD SAMOBOR

Upravni odjel za provođenje dokumenata

prostornog uređenja i gradnju

Adresa: Zagorska 41, Samobor

Tel: 01/ 5497‐880

Fax: 01/ 5497‐889, 01/ 3360‐085

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE

33

GRAD ZAGREB

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i

promet

Adresa: Trg Stjepana Radića 1/I kat, Zagreb

Tel: 01/ 610 1111, 01/ 610‐1169, 01/ 610‐1560

Fax: 01/ 610‐1173

Odjel za prostorno uređenje

Središnji odsjek za prostorno uređenje za

područje Trnja i ostalog dijela grada

Adresa: Trg Stjepana Radića 1

Tel: 01/ 6101‐122, 01/ 6101‐561, 01/

6101‐133

Prvi područni odsjek za područje Centra,

Črnomerca, Maksimira, Medveščaka,

Trešnjevke i Susedgrada

Adresa: Trg Francuske Republike 15

Tel: 01/ 6101‐763

Fax: 01/ 6101‐771

Drugi područni odsjek za područje

Peščenice i Novog Zagreba

Adresa: Avenija grada Dubrovnika 12

Tel: 01/ 6585‐614

Fax: 01/ 6585‐611

Treći područni odsjek za područje Dubrave

i Sesveta

Adresa: Ulica Dubrava 49

Tel: 01/ 6585‐452

Fax: 01/ 658‐5451

Odjel za graditeljstvo

Središnji odsjek za graditeljstvo za

područje Trnja i ostalog dijela grada

Adresa: Trg Stjepana Radića 1

Tel: 6101‐122, 6101‐561, 6101‐133

Prvi područni odsjek za područje Centra,

Črnomerca, Maksimira i Medveščaka

Adresa: Janka Draškovića 15

Tel: 01/ 4603‐538

Fax: 01/ 4603‐539

Drugi područni odsjek za područje

Peščenice i Novog Zagreba

Adresa: Zapoljska 1

Tel: 01/ 6100‐261

Fax: 01/ 6100‐274

Treći područni odsjek za područje Dubrave

i Sesveta

Adresa: Trg Dragutina Domjanića 4,

Sesvete

Tel: 01/ 6101‐608

Fax: 01/ 6101‐658

Četvrti područni odsjek za područje

Susedgrada

Adresa: Sigetje 1

Tel: 01/ 6585‐935

Fax: 01/ 6585‐943

Peti područni odsjek za područje

Trešnjevke

Adresa: Park stara Trešnjevka 1

Tel: 01/ 6585‐808

Fax: 01/ 6585‐809

Komentari su zatvoreni.